Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi MVDr. Radkem Protivou, KVL ČR 4527 (dále jen „prodávající“) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshop.rpvet.cz

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající

Prodávajícím je MVDr. Radek Protiva, KVL ČR 4527, místo podnikání Lábkova 896/7, 318 00 Plzeň, provozovna: Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň, IČ: 65 39 25 31, zapsán v živnostenském rejstříku  u Ministerstva průmyslu a obchodu.
Další údaje o prodávajícím naleznete v sekci „Kontakty„.

Kupující

Kupujícím je zákazník, tedy fyzická či právnická osoba.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.
Podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.eshop.rpvet.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Více o podmínkách ochrany osobních údajů se dozvíte zde.

3. Otevírací doba

Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň :
Pondělí – Pátek : 9:00 – 19:00
Sobota : 9:00 – 11:00

Rozvoz zboží po Plzni: Pondělí – Pátek : 9:00 – 19:00

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.eshop.rpvet.cz : 24h denně, 7 dní v týdnu

4. Ceny

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny včetně 15%( 21%) DPH. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

Veškeré ceny včetně akčních jsou platné do vyprodání zásob, nebo zrušení akce prodávajícím. Pokud dojde ke zrušení akce po objednání zboží kupujícím, je platná cena aktuální při potvrzení objednávky.

Ceny v online e-shopu a na kamenné prodejně se mohou lišit.

5. Objednávání

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.rpvet.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

6. Dodací podmínky

Osobní odběr:  Zboží je připraveno k vyzvednutí na Veterinární klinice RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň po obdržení informačního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, bez potvrzujícího e-mailu není osobní odběr možný. Při osobním odběru je možná platba pouze v hotovosti.

Zaslání přepravní službou:
Zboží je možno kupujícímu zaslat Českou poštou s.p. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Cena dopravní služby při platbě bankovním převodem u České Pošty je 199,-Kč  vč. DPH jako balík Na poštu, 199,-Kč vč. DPH jako balík Do ruky.

Cena dopravní služby při platbě dobírkou u České Pošty je 199,-Kč  vč. DPH jako balík Na poštu, 199,-Kč vč. DPH jako balík Do ruky.

 

Rozvoz po Plzni: Služba je pro kupující k dispozici ve dnech: pondělí – pátek od 9:00 do 19:00 hodin. Tato služba je zdarma při objednávce nad 1000,-, při objednávce nižší hodnoty je účtován poplatek 100,-. Po připravení objednávky k expedici kontaktuje prodávající kupujícího na telefonní číslo uvedené v objednávce za účelem dohodnutí času a místa dodání. Při nedodržení těchto dohodnutých podmínek bez včasné omluvy ztrácí kupující nárok na bezplatnou službu a při příštím pokusu o doručení mu bude účtován poplatek 100,-. Při tomto způsobu dodání je možná platba pouze v hotovosti v českých korunách.

7. Platební podmínky

Hotově (osobní odběr, rozvoz po Plzni): Kupující hradí zboží v hotovosti v českých korunách při odběru zboží na Veterinární klinice RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň, nebo na dohodnutém místě při využití služby Rozvoz po Plzni.

Bankovní převod: Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu e-mail s číslem účtu a variabilním symbolem k provedení platby. Po jejím přijetí prodávající předá zboží přepravní službě a o tomto informuje kupujícího.

Dobírka: Kupující hradí zboží pracovníkovi přepravní služby při doručení, případně při převzetí zboží na poště.

8. Převzetí zboží

Kupující má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je nutné sepsat o tomto zápis s doručovatelem a zaslat jej prodávajícímu e-mailem nebo poštou. Pokud kupující zjistí poškození až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

9. Zrušení objednávky

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady – má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží a ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Pokud kupující spotřebitel prokáže náklady spojené s odesláním vráceného zboží, budou mu tyto proplaceny spolu s vrácením kupní ceny dle této věty.
Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu: Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň

10. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7. 10. 2011 a ruší předchozí znění VOP.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je MVDr. Radek Protiva, KVL ČR 4527. Kupující, kterým může být podnikatel a nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci.  V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka – dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo…).

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců  a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

3. Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky se nevztahuje na následující případy:

zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí
zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na  přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

4. Způsob vyřízení reklamace

Shoda s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující má povinnost při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je nutné sepsat o tomto zápis s doručovatelem a zaslat jej prodávajícímu e-mailem (eshop@rpvet.cz) nebo poštou. Pokud kupující zjistí poškození až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na tuto adresu. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE ESHOP RPVET” a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Balík se zbožím prodávající doporučuje pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

e-mailem na adresu: eshop@rpvet.cz
písemně na adresu: Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň
osobním doručením na adresu: Veterinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovny:

Vetrinární klinika RPVET, Dvořákova 9, 301 00 Plzeň

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.